Konvencija par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR)

Konvencija par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR) ir spēkā jau kopš 1956. gada 19. maija. Ja neesat pārliecināts, kā sagatavot kravu starptautisko autopārvadājumu līgumus atbilstoši šai konvencijai, neuztraucieties – esam par šo aspektu parūpējušies, lai jūs vajadzīgos dokumentus varētu sagatavot tepat, Cargologs platformā!

Kas ir CMR?

CMR konvencija ir Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) starptautiska konvencija, kas tika radīta ar mērķi izveidot vienotus noteikumus kravu starptautisko autopārvadājumu līgumiem, īpašu uzmanību pievēršot gan šādu pārvadājumu dokumentiem, gan pārvadātāja atbildībai. Tā regulē attiecības starp kravas nosūtītāju, tās saņēmēju, kā arī pārvadātāju.

Kā paredz CMR konvencijas 5. pants, kravas pavadzīme tiek sagatavota trijos eksemplāros, un tos paraksta kravas pārvadātājs un nosūtītājs. Pirmais eksemplārs tiek izsniegts nosūtītājam, otrais tiek nosūtīts kopā ar kravu, savukārt trešais eksemplārs paliek pie kravas pārvadātāja. Būtiski, ka arī tad, ja pavadzīmes nav, vai arī tā ir nozaudēta vai nepareizi izpildīta, tas nemaina pārvadājuma līguma derīgumu vai esamību – uz to tāpat attiecas konvencijas nosacījumi.

Kādu informāciju iekļauj kravas pavadzīmē?

CMR konvencijas 6. pantā ir noteikts, kāda informācija tiek iekļauta kravas pavadzīmē, un tā ir sekojoša:

 • Laiks un vieta, kur pavadzīme tiek sagatavota;
 • Nosūtītāja nosaukums, adrese;
 • Pārvadātāja nosaukums, adrese;Kravas pieņemšanas vieta un laiks, un plānotā piegādes vieta;
 • Kravas saņēmēja nosaukums un adrese;
 • Kravas veida un kravas iepakojuma pieņemtais apzīmējums (attiecībā uz bīstamo kravu pārvadājumiem – to vispārpieņemtais apzīmējums);
 • Paku skaits, kā arī to īpašais marķējums un numuri;
 • Kravas svars (bruto) vai daudzums citās mērvienībās;
 • Maksājumi, kas saistīti ar pārvadājumu;
 • Vajadzīgās norādes, lai nokārtotu muitas un citas formalitātes;
 • Paziņojums, kurā minēts, ka pārvadājums tiek īstenots saskaņā ar attiecīgās konvencijas noteikumiem neatkarīgi no noteikumiem, kuros teikts pretējais.

Attiecīgos gadījumos kravas pavadzīmē iespējams iekļaut dažāda veida papildu informāciju, piemēram, ka netiek atļauta pārkraušana, kāds ir termiņš, līdz kuram pārvadājumu jāizpilda, un cita veida informāciju, kuru līguma slēdzēji uzskata par vajadzīgu.

8. pants nosaka, ka, pieņemot kravu, pārvadātājam ir jāpārbauda gan pavadzīmē ierakstītās informācijas precizitāte par paku skaitu, to numuriem un apzīmējumiem, gan kravas un tās iepakojuma ārējais izskats. Nosūtītājs pārvadātājam var likt pārbaudīt kravas svaru vai daudzumu citās mērvienībās, kā arī paku saturu. Pārvadātājs turpretī par attiecīgās pārbaudes veikšanu ir tiesīgs pieprasīt atlīdzību.

Kādu vēl informāciju sevī ietver konvencija par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR)?

1. pantā ir noteikts, uz kādiem gadījumiem šī konvencija neattiecas, un tie ir:

 • Pārvadājumi, kas tiek veikti saskaņā ar kādu starptautisku pasta konvenciju;
 • Mirstīgo atlieku transportēšana;
 • Mēbeļu pārvešana.

Šajā pašā pantā minēts, ka ar terminu transportlīdzekļi tiek apzīmēti mehāniskie transportlīdzekļi, piekabes un puspiekabes, vilcēji ar puspiekabēm, kā attiecīgi noteikts 1949. gada 19. septembra Konvencijā par ceļu satiksmi.

Konvencijā tiek noteiktas arī personas, par kurām ir atbildīgs pārvadātājs; pārvadātāja atbildība; prasības; noteikumi attiecībā uz pārvadājumiem, kurus veic secīgi pārvadātāji; konvencijai neatbilstošu līguma noteikumu anulēšana, un citi būtiski aspekti. Ar CMR konvenciju pilnā apmērā latviešu valodā varat iepazīties vietnē www.likumi.lv (Konvencija par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR)).

Kā izskatās CMR pavadzīme, un kā to sagatavot?

Par to, kāda ir pareizi izveidota CMR pavadzīme jeb CMR veidlapa, jums nav jāuztraucas – Cargologs klientiem tā bez maksas ir pieejama kā papildu pakalpojums. Tāpat piedāvājam sagatavot citus svarīgākos kravu pavaddokumentus, kā arī rēķinu un kravu uzlīmes. Papildu drošībai un kvalitātes uzraudzībai pieejama kravu fotofiksācija, nofotografējot to gan pirms sūtījuma uzkraušanas, gan sūtījuma saņemšanas brīdī vai nogādājot to konkrētajā adresē. Līdz ar to jūs vairāk laika varēsiet veltīt citiem saviem pienākumiem.

Ja arī jūs vēlaties, lai jūsu krava tiktu saņemta vai nosūtīta atbilstoši starptautiskiem nosacījumiem, noteikti jāievēro konvencija par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR). Izmantojot Cargologs platformu, par to lieki domāt nevajadzēs, jo CMR pavadzīmes jeb veidlapas piedāvājam sagatavot automātiski neatkarīgi no tā, kāda veida pakalpojumi jūs interesē – sauszemes kravu, avio kravu, dzelzceļa vai jūras kravu pārvadājumi!